Bel-profiel schaal

De volgende scores komen in aanmerking voor de mantel- en thuiszorg :

De bel-schaal (beoordeling Eerste Lijn )

De Bel-schaal wordt vooral gebruikt om de graad van zorgbehoefte te meten van wie een aanvraag doet voor hulp door een dienst gezinszorg.De zorgbehoefte kan zich situeren op fysisch,psychisch,huishoudelijk of sociaal-ondersteunend vlak.Op elk van deze vlakken wordt nagegaan hoe zorgbehoevend de betrokkene is en daar wordt dan een score,in de vorm van punten aan toegekend.Voor de meeste premies en tegemoetkomingen komt men in aanmerking vanaf een score van 35 punten (=zware zorgbehoevendheid).Meer concreet:

In de sector gezinszorg:Aan de hand van de bekomen score op deze Bel-schaal,bepaalt men het aantal uren hulp dat men kan bekomen van een dienst gezins-en bejaardenhulp.Dezelfde score bepaalt ook de (hoogte van)de financiele bijdrage.Om dit laatste te berekenen,baseert men zich ook op andere bijkomende elementen zoals het (gezins)inkomen,de gezinssamenstelling,de duur en de intensiteit van de hulpverlening.

De Bel-schaal in de Vlaamse Zorgverzekering:Ook de Vlaamse Zorgverzekering maakt gebruik van de Bel-schaal.Men heeft recht op een tussenkomst van 90 voor thuiszorg als men zwaar zorgbehoevend is, d.w.z.minimum 35 punten scoort op de Bel-schaal.

De KATZ-schaal:De KATZ-schaal meet de zorgbehoevendheid in verband met Activiteiten Dagelijks Leven (ADL).De schaal beoordeelt hiervoor zes elementen:wassen,kleden,zich (kunnen)verplaatsen,toiletbezoek (met of zonder hulp),(in) continentie,eten.Bijkomend worden soms ook orientatie in tijd of ruimte,rusteloosheid,woonsituatie,aanwezigheid van mantelzorg en comfort,.........gemeten.De KATZ-schaal wordt vaak gebruikt in de sector van de thuisverpleging.De mate van zorgafhankelijkheid bebaalt dan de hoeveelheid hulp en de financiele bijdrage die de patient hiervoor dient te betalen.Personen die NIET zwaar zorgafhankelijk worden gequoteerd,betalen verpleegkundige hulp per prestatie.Men betaalt dan een bedrag voor de basisverstrekking en een bedrag voor elke extra technische verpleegkundige verstrekking.Deze bedragen zijn vastgelegd in de nomenclatuur.Voor wie zwaar zorgafhankelijk is,geldt een forfaitaire regeling.Dit forfait houdt in dat een verpleegkundige een vast bedrag per dag wordt toegekend voor alle zorgen die de patient nodig heeft.De Katz-schaal wordt ook gebruikt bij een aanvraag tot opname in een dagcentrum en in een rust-en verzorgingstehuis,bij toekenning van gemeentelijk mantelzorgpremies,de forfaitaire tussenkomst voor chronische zieken en de tussenkomst voor incontinentiemateriaal.

Belangrijk!

De vastgelegde score kan belangrijke gevolgen hebben voor de toekenning van heel wat premies en tegemoetkomingen.Wie oordeelt dat de zorgbehoefte te laag werd ingeschaald,kan steeds een nieuwe inschaling vragen.In principe mag dit niet geweigerd worden.Wie echter onvoldoende gehoor vindt bij de dienst die de score heeft bepaald,kan terecht bij:

voor klachten i.v.m. de score op de BEL-schaal:de bevoegde dienst binnen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Voor klachten i.v.m. de KATZ-schaal:de adviserend geneesheer van de mutualiteit voor de KATZ-schaal.

Voor klachten i.v.m. de Vlaamse Zorgverzekering:de Bezwaarcommissie (bij de Zorgkas waarbij u bent aangesloten).